Controle groothandel op risico-inventarisatie
De Inspectie SZW controleert de komende tijd of werkgevers in groothandels de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van hun bedrijf goed in kaart hebben gebracht. Het gaat vooral om groothandels in bouwmaterialen, vlakglas en levensmiddelen. De inspecteurs kijken onder andere of bedrijven een actuele risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) hebben. Deze verplichting geldt voor alle organisaties met personeel.


 Koninklijke Hibin beschikt over een eigen RI&E, de zogeheten HIBRIE. Deze is voor iedereen te downloaden. Door het invullen van een vragenlijst worden mogelijke risico’s geďnventariseerd. Elk bedrijf is wettelijk verplicht om de arborisico’s in kaart te brengen. De HIBRIE vormt de basis van een aantal branchegerichte maatregelen die u helpen de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers verder te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is de Arbo-wet. Met de branchegerichte HIBRIE kunt u de veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart brengen. De HIBRIE is hier te downloaden.

Achtergrond
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf voorkomen. Zij moeten maatregelen nemen om deze risico’s aan te pakken. Dit dienen zij vast te leggen in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak. Hierin geven zij ook aan binnen welke termijn de maatregelen genomen worden. Werkgevers kunnen daarvoor de hulp inroepen van een arbodienst of eigen preventiemedewerker(s). Ieder bedrijf is verplicht om één of meer deskundige werknemers aan te wijzen die, samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, de werkgever bijstaan bij het naleven van zijn verplichtingen. Bij bedrijven waar 25 of minder personen werkzaam zijn, mag de werkgever de taken van de preventiemedewerker ook zelf uitvoeren. 
  
Schriftelijke inspecties 
De Inspectie SZW controleert of bedrijven aan deze verplichtingen voldoen. Zij doen dat door middel van een schriftelijke inspectie. Bedrijven die geselecteerd zijn voor een inspectie, wordt gevraagd een aantal documenten ter beoordeling toe te sturen. De inspecteur kijkt of de stukken voldoen aan de wettelijke criteria. Wanneer de inspecteur de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn ontvangen heeft, is er sprake van een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en krijgt de werkgever een waarschuwing. Als de documenten in orde zijn, voorkomt de werkgever een bezoek van de inspecteurs. De Inspectie werkt namelijk risicogericht. Bij werkgevers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde hebben, treedt de Inspectie alleen op als daar concrete aanleiding toe is. 

Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Controle groothandel op risico-inventarisatie
Prijs voor duurzame inzetbaarheid
Helft mkb ziet kansen in (big) data, maar toepassing blijft probleem
Nieuwe gratis serie regionale themabijeenkomsten
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin Opleidingen